Komenda Powiatowa Policji

w Giżycku

woj. warmińsko-mazurskie

 

tel. +48 087 428 9200    e-mail: Komenda Powiatowa Policji w Giżycku


ANKIETA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI
Szanowni Państwo,
zostali Państwo poproszeni o udział w badaniu dotyczącym społecznego poczucia bezpieczeństwa. Jest to inicjatywa Komendy Powiatowej Policji w Giżycku, która chce uzyskać informacje o potrzebach mieszkańców dotyczących bezpieczeństwa.
Udział w badaniu jest anonimowy.
Rzetelność wypełnienia ankiety i szczerość wypowiedzi jest dla nas bardzo ważna. Uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do zdiagnozowania stanu faktycznego w celu zaprojektowania zmian, które usprawnią działania Policji.
 
 1. Jak ocenia Pan(i) stan bezpieczeństwa w miejscu swego zamieszkania?
  Zdecydowanie źle Raczej źle Raczej dobrze Zdecydowanie dobrze Trudno powiedzieć
Pana(i) najbliższe otoczenie (ulica, osiedle)
Miejscowość, w której Pan(i) mieszka
 
 2. Które z wymienionych niżej zjawisk stanowią, w Pana(i) opinii, najistotniejszy problem w najbliższym Pana(i) otoczeniu oraz w miejscowości, w której Pan(i) mieszka?
Zakłócanie ciszy nocnej
Kierowcy źle parkujący samochody
Narkomania
Kradzieże samochodów
Chuligaństwo i wandalizm
Przemoc domowa
Kradzieże kieszonkowe
Nietrzeźwi kierowcy
Napady i rozboje
Włamania do mieszkań
Przemoc wśród nieletnich
Brawurowa jazda samochodami i motocyklami
Prostytucja
Pijane osoby w miejscach publicznych
Gromadząca się (na ławkach, klatkach) młodzież
Przestępczość zorganizowana
Korupcja
Inne zjawiska (jakie?)
 
 3. Proszę wskazać miejsca, które Pana(i) zdaniem są najmniej bezpieczne w okolicy miejsca Pana(i) zamieszkania?
Dworce PKP,PKS
Dyskoteki i okolice dyskotek
Przystanki komunikacji publicznej
Środki komunikacji publicznej
Parki
Centra handlowe
Targowiska
Sklepy, w których sprzedaje się alkohol
Stadiony/obiekty sportowe
Małe lokalne ulice
Główne ulice
Inne miejsca (jakie?)
 
 4. O jakiej porze, Pana(i) zdaniem, jest najmniej bezpiecznie w okolicy Pana(i) miejsca zamieszkania?
Rano
W południe
Wieczorem
W nocy
Tak samo bezpiecznie, niezależnie od pory dnia
Tak samo niebezpiecznie, niezależnie od pory dnia
Trudno powiedzieć
   
 5. Na czym głównie opiera Pan(i) ocenę stanu bezpieczeństwa w najbliższej okolicy miejsca swego zamieszkania?
Na własnych doświadczeniach
Na własnych obserwacjach
Na opiniach członków rodziny, sąsiadów, znajomych
Na informacjach z prasy, radia, telewizji
Na innych źródłach (jakich?)
 
 6. Co Policja mogłaby zrobić w celu poprawy Pana(i) poczucia bezpieczeństwa?
Zwiększyć liczbę policjantów na ulicach
Szybciej reagować na zgłoszenie
Zbierać informacje o bieżących problemach mieszkańców i reagować na nie
Informować ludzi o zagrożeniach i sposobach zabezpieczania się przed nimi
Współpracować z samorządami i innymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo
Angażować mieszkańców we współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa
Systematycznie organizować spotkania mieszkańców z policjantami
Dbać o dobre rozpoznanie policyjne (znajomość ludzi i terenu)
Umożliwić anonimowe zgłaszanie przestępstw
Dbać, by funkcjonariusze byli życzliwi i wyróżniali się kulturą osobistą
Podjąć inne działania (jakie?)
 
 7. Metryczka.
 Płeć respondenta
 Kobieta
 Mężczyzna
 Wiek respondenta
 Poniżej 20 lat
 20-30 lat
 31-40 lat
 41-50 lat
 51-60 lat
 Powyżej 60 lat
 Wykształcenie
 Podstawowe
 Zawodowe
 Średnie
 Wyższe
 Czy obecnie pracuje Pan(i) zawodowo?
Tak
Nie - jestem uczniem, studentem.
Nie - jestem bezrobotnym.
Nie - jestem emerytem.
Nie - jestem rencistą.
Nie - zajmuję się prowadzeniem gospodarstwa domowego, wychowywaniem dzieci.
 


Copyright Komenda Powiatowa Policji w Giżycku 2008